Таг архива: јасмин

Државна награда за публицистика „Мито Хаџивасилев Јасмин“ за 2015 година

Врз основа на членовите 1, 2, 7, 12, 16, 17 и 18 од Законот за државните награди, Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник на Р.М.“ бр.52/06, бр.54/07 и 74/12) и Правилникот за работа, Одборот за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев –Јасмин“, на седницата одржана на 30.11.2015 година донесе Одлука за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев –Јасмин“ во 2015 година за остварувања во областа на публицистиката и новинарството од интерес на Република Македонија на м-р Игор Анѓелков и проф. д-р Мишо Нетков.

Читај повеќе